AZYL PRZY URZĘDOWYM OKIENKU. JAK BIUROKRACJA ODPOLITYCZNIA PRAWA OBCOKRAJOWCÓW
The Asylum Ticket Window: The Depoliticization of the Right of Foreigners by Bureaucratic Work

do pobrania/download

Alexis Spire

Directeur de recherche CNRS, Iris - EHESS
54 bd Raspail 75006 Paris
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2018.1.6.03

SŁOWA KLUCZOWE

imigracja, władza dyskrecjonalna, biurokracja, funkcjonariusze publiczni, relacje administracyjne

KEYWORDS

immigration, discretionary power, bureaucracy, agents of the state, bureaucratic encounters

STRESZCZENIE

Artykuł opiera się na wynikach obserwacji etnograficznej przeprowadzonej w wydziale prefektury, który odpowiada za kontrolę imigracji. Zbadanie od środka tego środowiska zawodowego pozwoliło zrozumieć związki między pozycją społeczną aktorów, normami administracyjnymi, którym powinni się oni podporządkowywać, a wypływającymi z nich praktykami. Kontrolowany niedobór zasobów, technicyzacja procedur, dystans wobec przepisów i przedkładanie nad nie celów ilościowych, wszystko to przyczynia się do ustanowienia dominacji biurokratycznej nad osobami ubiegającymi się o azyl. W swojej codziennej praktyce „strażnicy porządku niskiego szczebla” zmuszeni są przyjąć odpolitycznioną wizję „problemów społecznych”. W zależności od trajektorii społecznej, stażu pracy i żywionych przekonań stosują różne taktyki adaptacyjne. Osoby dysponujące wystarczającymi zasobami mogą odejść, inni zaś z biegiem czasu dostosowują się do obowiązujących zasad. Niezależnie od zmian wprowadzanych przez nowe regulacje długi staż pracy jest najlepszym sposobem zapewnienia reprodukcji praktyk urzędniczych.

ABSTRACT

This article is based on the ethnographic observation of a Prefecture service in charge of immigration control. By emerging himself in this professional environment, the observer develops an understanding of the relations between
the social position of the actors, the bureaucratic norms under the constraint of which they operate, and the resulting professional practices. The organized scarcity of resources, the technical codification of procedures, the bracketing of legal rules, and the imposition of quantitative goals in the processing of asylum requests are as many factors that contribute to creating a relation of bureaucratic domination over asylum seekers. In their daily practice, these “low-level policing agents” are led to develop a depoliticized vision of “social problems” and, depending on their social trajectory, their years of service and their own persuasions, they adopt different strategies to cope with their situation. Those who have access to sufficient resources can choose to leave. But for the others, the effect of time is a certain habituation to the established norms. Beyond the changes heralded by new regulations, the length of service appears as the best way to ensure the reproduction of supervisory practices.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Bourdieu, P. (1974). Avenir de classe et causalité du probable. Revue française de sociologie, 3–42.
 2. Bourdieu, P. (1990). Droit et passe-droit. Actes de la recherc he en sciences sociales, 81–82, 86–96.
 3. Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie (tłum. K. Wakar). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 4. Combessie, P. (1996). Prisons des villes et des campagnes. Paris: Éditions de l’Atelier.
 5. Demazière, D. (1992). La négociation des identités des chômeurs de longue durée. Revue française de sociologie, 33, 389–401.
 6. Dubois, V. (1999). La Vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère. Paris: Economica.
 7. Dubois, V. (2005). L’insécurité juridique des contrôleurs des CAF. Informations sociales, 6 (126), 48–57.
 8. Dworkin, R. (1978). Taking Rights Seriously. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
 9. Fassin, D. (2001). Quand le corps fait la loi. La raison humanitaire dans les procédures de régularisation des étrangers. Sciences sociales et santé, 19 (4), 5–32.
 10. Galligan, D. (1986). Discretionary Powers. Oxford: Clarendon.
 11. Gusfield, J.R. (1981). The Culture of Public Problems: Drinking-Driving and the Symbolic Order. Chicago: The University of Chicago Press.
 12. Hirschman, A. (1995). Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa (tłum. J. Kochanowicz, I. Topińska). Kraków: Znak.
 13. Hughes, E. (1952). The sociological study of work. American Journal of Sociology, 57 (5), 423–426.
 14. Hughes, E.C. (1996). Licence et mandat. W: tenże, Le Regard sociologique. Essais choisis (s. 99–106). Paris: Éd. de l’EHESS.
 15. Legoux, L. (1995). La Crise de l’asile politique en France. Paris: CEPED.
 16. Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemnas in the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.
 17. Noiriel, G. (1991). La Tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe (1793–1993). Paris: Calmann-Lévy. [Kolejne wydanie 1998 pod zmienionym tytułem: Réfugiés et sans-papiers. La République et le droit d’asile XIXème – XXème siècles. Paris: Hachette].
 18. Paugam, S. (1991). La Disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté. Paris: PUF.
 19. Peneff, J. (1992). L’Hôpital en urgence. Étude par observation participante. Paris: Métailié.
 20. Pinto, L. (1975). L’armée, le contingent et les classes sociales. Actes de la recherche en sciences sociales, 1–3, 18–41.
 21. Roy, D. (2006). Deux formes de freinage dans un atelier d’usinage. W: tenże, Un sociologue à l’usine. Paris: La Découverte.
 22. Schwartz, O. (1997). Sur la question corporative dans le mouvement social de décembre 1995. Sociologie du travail, 4, 449–471.
 23. Schwartz, O. (1998). La notion de “classes populaires”. Habilitation à diriger des recherches en sociologie, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines.
 24. Siblot, Y. (2006). Faire valoir ses droits au quotidien. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
 25. Spire, A. (2005a). L’application du droit des étrangers en préfecture. Politix, 24 (69), 11–37.
 26. Spire, A. (2005b). Étrangers à la carte. L’administration de l’immigration en France (1945–1975). Paris: Grasset.
 27. Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo (tłum. D. Lachowska). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Weller, J.-M. (1999). L’État au guichet. Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des services publics. Paris: Desclée de Brouwer.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Spire A. (2018), Azyl przy urzędowym okienku. Jak biurokracja odpolitycznia prawa obcokrajowców, Kultura i Rozwój, nr 1 (6), s. 59-85.