1. Proces recenzji tekstów w czasopisma „Kultura i Rozwój” odbywa się w formule double-blind review, tj. każdy artykuł jest anonimowo przekazywany dwóm recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Recenzenci zobowiązani są dokonać oceny artykułu zgodnie z następującymi kryteriami: jasność sformułowania celu, oryginalność podjętej problematyki, zaawansowanie teoretyczne, jakość warstwy empirycznej, oryginalność wnioskowania, znaczenie dla rozwoju nauki w tematyce zbieżnej z profilem naukowym pisma, jakość języka, komunikatywność, interpunkcja, dobór źródeł.
  3. Pisemna recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Recenzje prosimy przygotowywać zgodnie z formularzem recenzji (docx; pdf) w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania tekstu do recenzji.
  5. Recenzje w wersji elektronicznej prosimy przysyłać na adres e-mailowy Redakcji, a podpisaną wersję papierową na adres umieszczony w dziale Kontakt.
  6. Autor otrzymuje anonimowe recenzje do wglądu niezależnie od tego, czy tekst jest zakwalifikowany do druku, czy odrzucony.