SPOŁECZNE PRZESTRZENIE MIASTA W PROCESACH WYTWARZANIA I REALIZOWANIA WARTOŚCI
Urban Social Spaces in the Processes of Creation and Realisation of Values

do pobrania/download

Anna Karwińska

Katedra Socjologii, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.02

SŁOWA KLUCZOWE

miasto, przestrzenie społeczne, przestrzeń publiczna, wartości

KEYWORDS

city, social spaces, public space, values

STRESZCZENIE

Miasto z samego założenia jest obszarem spotykania się, a nawet zderzania się różnorodnych wartości i idei zarówno przez bezpośrednie interakcje ludzi, jak i wytwarzanie miejsc, obszarów kulturowych, różnego typu przestrzeni społecznych. Są one niezbędne dla funkcjonowania miasta jako zbiorowości społecznej, a także miasta rozumianego jako element szerszych systemów organizacyjnych, gospodarczych, kulturowych czy politycznych. Przestrzenie społeczne miasta powstają jako skutek działań zbiorowości o ciągłym charakterze, zarówno świadomie zaplanowanych, jak i przypadkowych. Są one utkane ze znaczeń przypisywanych określonym obiektom, z norm regulujących życie społeczne, wartości, przedmiotów materialnych i innych elementów kultury, a także występujących w mieście interakcji społecznych. Przestrzenie społeczne miasta, w tym zwłaszcza przestrzenie publiczne, zawsze były (przynajmniej w znacznym stopniu) swoistymi oknami wystawowymi, w których „wystawiano” wartości ważne dla danej epoki i danego miejsca, eksponowano pewne elementy, pomijano (czy nawet fałszowano) inne.

ABSTRACT

City, by its definition, is the area of meeting or even crushing of different values and ideas not only through interactions between people but also through creation of places, cultural areas, different types of social spaces. It is necessary for functioning of the city defined both as community and as an element of macrosystems such as economy, culture or politics. Social spaces come into being through ongoing, planed and random community actions. They emerge from meanings attached to a given objects, norms, values and material elements of culture and from social interactions. Urban social spaces, especially public spaces are kind of display for a values crucial for a given age and place, where some elements are underlined, other omitted or even altered.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Baszkiewicz, J. (1981). Wolność równość, własność. Rewolucje burżuazyjne. Warszawa: Czytelnik.
 2. Billert, A. (2012). Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie. W: Kultura–Polityka–Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, Wolność i Solidarność, 44. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/fokus_KOM.pdf (dostęp: 12.01.2014).
 3. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. W: J. Richardson (red.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood.
 4. Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (tłum. A. Sawisz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 5. Buszkiewicz, J. (1988). Federacja małych miast – Poznań-Owińska, referat na konferencję „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta”, Poznań 8–9 czerwca 1988 r., materiały konferencyjne, maszynopis powielony.
 6. Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, suppl.: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.
 7. Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Routledge.
 8. Giza-Poleszczuk A. i zespół (2008). Kapitał społeczny Warszawy. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Kapitału Społecznego.
 9. Global age friendly cities: A guide (2007). WHO, Geneva.
 10. Gruen, V. (1965). The Heart of Our Cities. London: Thames and Hudson.
 11. Hendrysiak H. (2006). Konferencja „Społeczności lokalne a wolność”. Samorząd Miejski, 7(125).
 12. Jałowiecki B. (1988). Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 13. Jałowiecki B. (2005). Polskie miasta w procesie metropolizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 1(19).
 14. Karta Przestrzeni Publicznej (2009). http://www.tup.org.pl/download/2009_0906_Karta-PrzestrzeniPublicznej.pdf (dostęp: 10.06.2010).
 15. Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Kodeks postępowania w i wobec przestrzeni publicznej. https://ibpp.asp.waw.pl/kodeks-postepowania-w-i-wobec-przestrzeni-publicznej/ (dostęp: 8.05. 2016).
 17. Koszembar-Wiklik, M., Macełko, M. (2015). Wykorzystanie Public Relations w kreowaniu kapitału symbolicznego miasta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej, Zarządzanie, 4, 227–241.
 18. Kotkin, J. (2007). The Rise of Family Friendly Cities. Wall Street Journal, 27 listopada.
 19. Labus, A. (2013). Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie. Na wybranych przykładach. http://repolis.bg.polsl.pl/Content/19784/Agnieszka%20Labus-%20artyku%C5%82%2021.11.2013.pdf (dostęp: 21.09.2014).
 20. Lees, L. (2004). The Emancipatory City’: Urban (Re)Visions. W: L. Lees (red.). The Emancipatory City?: Paradoxes and Possibilities. London: Sage Publications Ltd.
 21. Majer, A. (1997). Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Matuchniak-Krasuska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 23. Misztal, M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: PWN.
 24. Molotch, H. (1976). The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place. The American Journal of Sociology, 82(2), 309–332.
 25. Ossowski, S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. 3. Warszawa: PWN.
 26. Platon (2003). Państwo (tłum., wstęp i komentarze W. Witwicki). Kęty: Wyd. Antyk.
 27. Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech (tłum. J. Szacki). Kraków: Fundacja im. S. Batorego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 28. Riggo, E. (2002). Child Friendly Cities: Good Governance In the Best Interests of the Child. Environment & Urbanization, 14(2).
 29. Scheflen, A.E. (1976). Some Territorial Layouts in the United States. W: A. Rapoport (red.), The Mutual Interaction of People and their Built Environment. A Cross-Cultural Perspective. Hague–Paris: Mouton.
 30. Smith, A.E. (2009). Ageing in Urban Neighbourhoods. Place Attachment and Social Exclusion. Bristol: The Policy Press.
 31. Strategia rozwoju kapitału społecznego (2011–2020). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wersja robocza, 15 marca 2011.
 32. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz. 717.
 33. Ziółkowski, M. (2000). Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje. Poznań: Wyd. Fundacja Humaniora.
 34. Znaniecki, F. (1938). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Karwińska A. (2017), Społeczne przestrzenie miasta w procesach wytwarzania i realizowania wartości, Kultura i Rozwój, nr 2 (3), s. 17-33.