USTAWA „PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE” TO SZANSA NA WDROŻENIE MODELI ZARZĄDZANIA PROWADZĄCYCH DO SUKCESU? KONSEKWENCJE DLA UCZELNI AKADEMICKICH
Is the ‘Higher Education and Science Act’ an Opportunity to Implement Successful Management Models? Consequences for Academic Institutions

do pobrania/download

Bartosz Grucza, Wojciech Paprocki

Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

doi: 10.7366/KIR.2019.7.06

SŁOWA KLUCZOWE

uniwersytet, model no-boss, decentralised autonomous organisation, transformacja, blockchain

KEYWORDS

university, no-boss model, decentralised autonomous organisation, transformation, blockchain

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę przedstawienia dwóch nowatorskich koncepcji zarządzania organizacjami: no-boss oraz decentralised autonomous organisation – DAO. Obie jednocześnie mogłyby zostać wykorzystane w celu przeprowadzenia głębokiej transformacji szkół wyższych w Polsce. Koncepcje te zostały scharakteryzowane na tle wybranych konsekwencji wejścia w życie tzw. Ustawy 2.0 i pierwszego etapu jej implementacji w uczelniach akademickich. Autorzy odnoszą się do tzw. trzeciej misji uniwersytetu, omawiają zachowania i pozycję nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Charakteryzują również rolę rady uczelni akademickiej. Wykorzystując potencjał Ustawy 2.0, koncepcję no-boss i model DAO, środowisko akademickie w Polsce ma szansę przejść od działania rutynowego do działania kreatywnego. Doszłoby do niezbędnej transformacji szkół wyższych, bez której nie będzie możliwe uzyskanie celu zdefiniowanego przez władzę publiczną.

ABSTRACT

The article is an attempt to present two innovative concepts of or ganisational management: no-boss and decentralised autonomous organisation (DAO). Both could be used concurrently to effect a profound transformation of Polish universities. These concepts are discussed against the background of selected consequences of the so-called Act 2.0 and the first stage of its implementation by academic institutions. The authors refer to the third mission of the university, discuss the attitudes and the situation of the academic teacher employed in a research-and-teaching position, and characterise the role of the university council. Using the potential of Act 2.0, the no-boss concept, and the DAO model, the academic community in Poland has an opportunity to advance from routine to creative activity. As a result, the necessary transformation of universities would take place, without which it will be impossible to achieve the goal set by the public authorities.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Bock, C., Schilling, S. (2019). Autokonzern tritt auf’s Gas. Schwarmorganisation bei Daimler. OrganisationsEntwicklung. Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Management – Ohne Oben. Die Kunst der Selbstorganisation, 2.
 2. Cusumano, M.A., Gawer, A., Yoffie, D.B. (2019). The Business of Platforms. Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power. New York: HarperCollins.
 3. Erfolgsgarant Selbstorganisation? (2019). OrganisationsEntwicklung. Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Management – Ohne Oben. Die Kunst der Selbstorganisation, 2.
 4. Godin, B. (2008). Innovation: The History of a Category. ‘Project on the Intellektual of History of Innovation’. Working Paper, 1.
 5. Kerzner, H. (2001). Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model. New York: Wiley and Sons.
 6. Łuczenko, P. (2012). Antropologia współczesności w Polsce. Narodziny, Rozwój, Perspektywy. Rocznik Antropologii Historii, II 1(2).
 7. Morton, A. (2002). Przewodnik po teorii poznania. Warszawa: Spacja.
 8. Najlepsze uczelnie akademickie (2019). Ranking szkół wyższych. perspektywy.pl (dostęp: 13.08.2019).
 9. Nancy, C. (2016). Self Managing Teams, No Boss, No Managers. West Palm Beach: Proffitt Management Solutions.
 10. Paprocki, W. (2019). Aquarium: augmented knowledge and wisdom in the age of the Fourth Industrial Revolution. Journal of Management and Financial Sciences, nr 26, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/Journal_of_Management_and_Financial_Sciences_JMFS/Documents/JMSF%2036.pdf (dostęp: 26.07.2019).
 11. Rzegocki, M., Grucza, B. (2015). Organizational resilience. Organizacja i Kierowanie, 1(166).
 12. Schröder, C., Oestereich, B. (2019). Die Organisation der Selbstorganisation. Einsichten aus der Praxis. OrganisationsEntwicklung. Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Management – Ohne Oben. Die Kunst der Selbstorganisation, 2.
 13. Straush, A. (2019). Fürs Leben lernen. Carta 2020. Das Bildungsmagazin der Stifterverband
 14. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz. U. poz. 1669.
 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz. U. poz. 1668.
 16. Ziemkiewicz, R.A. (2008). Czas wrzeszczących staruszków. Lublin: Drewniany Rower.

Źródła internetowe

 1. A brief history of Stanford. Pobrane z: www.stanford.edu (dostęp: 29.07.2019).
 2. Häring, H. (2019). Libra. Zuckerberg der Nationalbankschreck, Handelsblatt, 26 lipca 2019. Pobrane z: www.handelsblatt.com (dostęp: 26.07.2019).
 3. Kowalska, M. (2018). Ustawa 2.0, czyli o zarządzaniu myśleniem. Kultura Liberalna, 473. Pobrane z: www.kulturaliberalna.pl (dostęp: 29.07.2019).
 4. Meyer, A. (2018). Diversität zählt mehr als Wahrheit: Wie sich die Akademie ins intellektuelle Abseits manövriert. Neue Zürcher Zeitung, 12 września 2018. Pobrane z: www.nzz.ch (dostęp:
  12.09.2018).
 5. Scheu, R. (2019). Niall Ferguson über die Kultur an Unis: ‘Als Rechter bist du ein potenzieller Nazi. Kommunisten hingegen sind moralisch einwandfreie Sozialdemokraten’. Neue Zürcher Zeitung, 20 marca 2019. Pobrane z: www.nzz.ch (dostęp: 20.03.2019).
 6. Scheu, R. (2019). Paypal-Gründer und Philosoph Peter Thiel: ‘Die Köpfe im Silicon Valley haben sich gleichgeschaltet’. Neue Zürcher Zeitung, 3 kwietnia 2019. Pobrane z: www.nzz.ch
  (dostęp: 3.04.2019).
 7. Spicer, A. (2018). No bossess, no managers: the truth behind the ‘flat hierarchy’ façade. The Guardian, 30 lipca 2018. Pobrane z: www.theguardian.com (dostęp: 29.07.2019).
 8. White Paper. An Introduction to Libra. (2019). Libra Association Members. Pobrane z: www.libra.org (dostęp: 31.07.2019).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Grucza B., Paprocki W. (2019), Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” to szansa na wdrożenie modeli zarządzania prowadzących do sukcesu? Konsekwencje dla uczelni akademickich, Kultura i Rozwój, nr 7, s. 93-118.