WYDARZENIA SPORTOWE W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIAST
Sporting Events in the Historic Urban Space

do pobrania/download

Filip Łukasz Moterski

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90–237 Łódź
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oi: 10.7366/KIR.2017.4.5.02

SŁOWA KLUCZOWE

wydarzenie sportowe, dziedzictwo kulturowe, współpraca

KEYWORDS

sport events, cultural heritage, cooperation

STRESZCZENIE

Dziedzictwo kulturowe jest wyjątkowym zasobem ze względu na jego cechy historyczne, estetyczne, architektoniczne, społeczne, marketingowe lub środowiskowe. Umiejętność znalezienia optymalnego punktu, który nie deprecjonowałby i nie niszczył tych cennych zasobów, a jednocześnie wykorzystywałby istniejący potencjał gospodarczy, jest jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed kluczowymi podmiotami dziedzictwa w holistycznym podejściu do zarządzania dziedzictwem kulturowym. W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego (zarówno pod względem poszczególnych elementów, jak i historycznych przestrzeni miejskich) jako areny wydarzeń sportowych. Celem artykułu jest przedstawienie udanych przykładów organizacji imprez sportowych w obiektach dziedzictwa kulturowego, które są wynikiem zręcznego kompromisu między postępującą profesjonalizacją i komercjalizacją sportu a wprowadzeniem zasad zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Efektem rozważań jest sformułowanie funkcji wydarzeń sportowych, które są zorganizowane w miejscach o szczególnej wartości historycznej, a także przedstawienie teoretycznego modelu relacji pomiędzy podmiotami wdrażającymi i zlecającymi organizację wydarzeń sportowych w historycznym obiekcie / okolicy.

ABSTRACT

Cultural heritage is a unique resource due to its historical, aesthetic, architectural, social, marketing or environmental qualities. The ability to find an optimal point that would not depreciate and devastate these valuable resources, and at the same time use the existing economic potential, is one of the most difficult tasks faced by key heritage stakeholders in the holistic approach to managing cultural heritage.

The paper presents theoretical considerations on the possibilities of using cultural heritage objects (both in terms of individual elements as well as historic urban spaces) as the arena for sports events. The aim of the article is to present successful examples of sports events organization in cultural heritage objects, which are the result of a skillful compromise between the progressive professionalization and commercialization of sport and the introduction of cultural heritage management principles.

The result of the considerations is to formulate the function of sports events, which are organized in places of special historical value, as well as the presentation of the theoretical model of relations between entities implementing and commissioning the organization of a sporting event in a historic facility/area.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Ashworth, G. (2015a). Planowanie dziedzictwa. Kraków: MCK.
 2. Ashworth, G. (2015b). You can sell your past: But be cautious. W: K. Jagodzińska, J. Purchla (red.), The Limits of Heritage (s. 315–321). Kraków: MCK.
 3. Bednarczyk, M., Nessel, K. (red.) (2016). Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka, wyd. I. Warszawa: CeDeWu.
 4. Jagielska-Burduk, A. (2016). Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury. Gdańsk–Warszawa: Wolters Kluwer–Uniwersytet Gdański.
 5. Jagodzińska, K., Purchla, J. (red.) (2015). The Limits of Heritage. Kraków: MCK.
 6. Jaworowicz, P., Jaworowicz, M. (2016). Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Warszawa: Engram-Difin.
 7. Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Kobyliński, Z. (2009). Własność dziedzictwa kulturowego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 9. Papuczys, J. (2015). Tour de France jako przedstawienie kulturowe, wyd. I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Purchla, J. (2015). Central Europe and its heritage: The dilemmas of transformation. W: K. Jagodzińska, J. Purchla (red.), The Limits of Heritage (s. 17–21). Kraków: MCK.
 11. Sznajder, A. (2015). Marketing sportu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Sznajder, A. (2017). Sport jako biznes w czasach globalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Throsby, D. (2010). Ekonomia i kultura. Warszawa: Wydawnictwo NCK.
 14. Zalasińska, K., Zeidler, K. (2015). Wykład prawa ochrony zabytków. Warszawa–Gdańsk: Wolters Kluwer–Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Zeidler, K. (2007). Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Zeidler, K. (red.) (2014). Prawo ochrony zabytków. Warszawa–Gdańsk: Wolters Kluwer–Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Źródła internetowe
Bowdin, G.A.J., McPherson, G., Flinn, J. (2006). Identifying and Analyzing Existing Research Undertaken in the Events Industry: A Literature Review for People 1st. Leeds: Association for Events Management Education, s. 14, http://caledonianblogs.net/ccpe/files/2009/09/Bowdin.pdf (dostęp: 24.02.2018).

IAAF approves ‘Back to the Roots’ course for the IAAF World Cross Country Championships 2019 in Denmark, www.albertostretti.org/2018/03/iaaf-approves-back-to-roots-course-for.html?m=1 (dostęp: 8.03.2018).

Kiuri, M., Teller, J. (2015). Olympic stadiums and Cultural heritage: on the nature and status of heritage values in large sport facilities, The International Journal of the History of Sport, 25 maja 2015, s. 684–707, www.researchgate.net/publication/277969725.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Moterski F.Ł. (2017), Wydarzenia sportowe w zabytkowej przestrzeni miast, Kultura i Rozwój, nr 4 (5), s. 25-38.