KONSUMENT NA TRANSGRANICZNYM RYNKU USŁUG KULTURY (STUDIUM PRZYPADKU DLA MIASTA CIESZYN - ČESKÝ TĚŠÍN)
Consumer on the Cross-border Cultural Services Market (Case Study for City of Cieszyn-Český Těšín)

do pobrania/download

Łukasz Wróblewski

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Wydział Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

doi: 10.7366/KIR.2017.4.5.01

SŁOWA KLUCZOWE

Cieszyn–Český Těšín, uczestnictwo w kulturze, zachowania konsumentów, transgraniczny rynek usług kultury

KEYWORDS

Cieszyn-Český Těšín, participation in culture, consumer behaviour, cross-border cultural services market

STRESZCZENIE

Artykuł ma charakter badawczy. W pierwszej jego części z istniejących definicji rynku wyprowadzona została definicja transgranicznego rynku usług kultury. Następnie po krótkiej charakterystyce strony podażowej transgranicznego rynku usług kultury Cieszyna oraz Czeskiego Cieszyna (Český Těšín) rozpoznaniu poddany został stopień znajomości oferty kulturalnej, a także częstotliwość uczestnictwa mieszkańców obu miast w najważniejszych wydarzeniach z zakresu kultury, które organizowane są po obu stronach granicy. W drugiej części artykułu zidentyfikowano główne bariery, które utrudniają mieszkańcom bliźniaczych miast korzystanie z oferty kulturalnej dostępnej w sąsiednim kraju. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe na grupie 799 odbiorców oferty kulturalnej Cieszyna (490) i Czeskiego Cieszyna (309).

ABSTRACT

The article presents the research results conducted in Poland (Cieszyn) and Czech Republic (Český Těšín). The first part of the paper features a brief description of cross-border cultural services market in city of Cieszyn-Český Těšín. The second part identifies consumer behaviour (citizens of CieszynČeský Těšín), in particular including an analysis of selected market behaviours of consumers of services offered by Polish and Czech cultural institutions. The research was carried out in 2017 and 2018 on a group of 799 consumers of the offers of cultural institutions located in city of Cieszyn-Český Těšín. The research was part of a project “Programme for Culture of Cieszyn and Czech Cieszyn” implemented by City of Cieszyn and Education Talent Culture from Český Těšín, co-funded by the European Union as part of the INTERREG V-A Czech Republic – Poland Programme.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Bremond, J., Couet, J.F., Salort, M.M. (2005). Kompendium wiedzy o ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Burnowicz, J. (2008). Metodologia badań ekonomicznych. Konspekt wykładu dla doktorantów Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2007/2008.
 3. Chotkowski, J. (2013). Rynek jako podstawowa instytucja gospodarki – pojęcie, struktury, efektywność. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 101, 53–65. Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński (2015). Cieszyn: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 4. Howaniec, H., Kurowska-Pysz, J. (2014). Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 5. Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1992). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 6. Kasperek, A. (red.) (2014). Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego. Cieszyn–Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach–Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 7. Kędzior, Z. (red.) (2005). Badania rynku, metody, zastosowania. Warszawa: PWE.
 8. Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: PWE.
 9. Kowalczyk, A., Nawrocki, T. (1999). Współpraca transgraniczna w „miastach podzielonych” – na przykładzie miast Słubice–Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn–Czeski Cieszyn. W: A. Mync, R. Szul (red.), Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym (s. 188–202). Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Kurowska-Pysz, J. (2014). Transgraniczny klaster kulturalny – uwarunkowania działalności, wnioski z badań. W: J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikolas, Ł. Wróblewski, Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński (s. 9–35). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 11. Lisiński, M. (2016). Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 4, 11–19.
 12. Łodziana-Grabowska, J. (2014). Ocena skuteczności promocji kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński i rekomendacje do dalszych działań. W: J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikolas, Ł. Wróblewski,
 13. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński (s. 37–96). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 14. Mynarski, S. (1973). Cybernetyczne aspekty analizy rynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Mynarski, S. (2000). Analiza rynku. Makromechanizmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 15. Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński – studium (2015). Cieszyn–Czeski Cieszyn: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.
 16. Rusek, H., Kasperek, A. (2012). Sympatie i antypatie polsko-czeskie w świetle badań nad antagonizmem i pojednaniem polsko-czeskim na Śląsku Cieszyńskim. W: A. Kasperek (red.), Pogranicze – Sąsiedztwo – Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study (s. 97–129). Cieszyn–Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach–Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 17. Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Warszawa: PWE.
 18. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Szomburg, J. (2002). Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. W: J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski (s. 9–12). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 20. Werpachowski, L. (2014). Regionalna współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim. Doświadczenia i perspektywy. W: A. Kasperek (red.), Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego (s. 15–25). Cieszyn–Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach–Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 21. Wróblewski, Ł. (2014). Wpływ kultury i przemysłów kultury na wizerunek Euroregionu Śląsk Cieszyński. W: A. Kasperek (red.), Euroregion Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego (s. 37–82). Cieszyn–Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach–Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 22. Wróblewski, Ł. (2016). Marketing strategiczny w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Wróblewski Ł., Dacko-Pikiewicz Z. (2018), Konsument na transgranicznym rynku usług kultury (studium przypadku dla miasta Cieszyn-Český Těšín), Kultura i Rozwój, nr 4 (5), s. 7-24.