TEORIA ŻYWEJ KULTURY: ŹRÓDŁA I POWODY JEJ POWSTANIA
Living Culture Theory: Sources and Reasons for Its Formation

do pobrania/download

Barbara Fatyga

Katedra Metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.3.4.02

SŁOWA KLUCZOWE

teoria żywej kultury, rzeczywistość kulturalna, aksjosemiotyczna teoria kultury, socjologia kultury, semiotyka kultury, antropologizująca socjologia kultury, metodologia badań kultury, wieloźródłowy słownik kultury

KEYWORDS

living culture theory, cultural reality, axiosemiotic theory of culture, sociology of culture, semiotics of culture, anthropological sociology of culture, methodology of cultural research, multisource dictionary of culture

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiam uwarunkowania i źródła mojej autorskiej teorii kultury. Teoria wywodzi się z zainteresowania współczesnymi przemianami rzeczywistości kulturalnej. Jej bazowym pojęciem jest pojęcie żywej kultury.

ABSTRACT

The aim of this article is to present determinants and sources of my original culture theory. The theory derives from interest in contemporary transformations of cultural reality. Its basic concept is the one of living culture.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Becker, H. (1998). Tricks of Trade: How to Think about Your Research While You’re Doing It. Chicago: University of Chicago Press.
 2. Bourdieu, P. (2006). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (tłum. P. Biłos). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Buchner, A. (2014). Sanktuaria w polskim krajobrazie religijnym. Interdyscyplinarna analiza wybranych centrów kultu w Polsce, niepublikowana rozprawa doktorska, obroniona w ISNS UW 11 czerwca 2014 r.
 4. Burszta, W., Fatyga, B. (red.) (2011). Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 5. Czarnowski, S. (1956). Dzieła (oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski), 5 t. Warszawa: PWN.
 6. Drozdowski, R., Fatyga, B., Filiciak, M., Krajewski, M., Szlendak, T. (2014). Praktyki kulturalne Polaków. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 7. Dudkiewicz, M. (2009). Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Fatyga, B. (1989). Teoretyczne koncepcje stylu życia w polskich badaniach socjologicznych, niepublikowana praca doktorska, Warszawa: IFiS PAN (dostęp: 5.03.2018).
 9. Fatyga, B. (1999). Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: ISNS UW.
 10. Fatyga, B. (2009). Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury. W: P. Gliński, A. Kościański, Siciński i socjologia (s. 148–159). Warszawa: IFiS PAN.
 11. Fatyga, B. (2011). Praktyki kulturalne. W: Wieloźródłowy słownik kultury: Słownik teorii żywej kultury. http://ozkultura.pl/wpis/153/5 (dostęp: 5.03.2018).
 12. Fatyga, B. (2013a). O wieloźródłowym słowniku kultury. Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza. http://ozkultura.pl/o-wielozrodlowym-slowniku (dostęp: 5.03.2018).
 13. Fatyga, B. (2013b). Bocage. W: Wieloźródłowy słownik kultury: Słownik teorii żywej kultury. http://ozkultura.pl/wpisy/422 (dostęp: 5.03.2018).
 14. Fatyga, B. (2015). Praktyki badawcze na skrzyżowaniu równoległych dyskursów. Wstępny przegląd zagadnień do analizy kulturalnych dyskursów o kulturze. W: B. Fatyga (red.), B. Kietlińska, M. Dudkiewicz (współpraca), Praktyki badawcze (s. 253–267). Warszawa: ISNS UW.
 15. Fatyga, B., Kietlińska, B. (2016). My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo. Warszawa: Instytut Teatralny. http://www.encyklopediateatru.pl/ksiazka/569/publicznosc-2016-my-jestesmy-kulturalna-kolejka-a-nie-zadne-chamstwo-raport (dostęp: 5.03.2018).
 16. Fatyga B. (red.), Oliwińska, I., Sińczuch, M., Zieliński, P. (2005). Biała księga młodzieży polskiej, t. 2: Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań. Warszawa: MEN.
 17. Fatyga, B., Zieliński, P., Hupa, A. (współpr.) (2008). Warszawskie badanie stylów życia młodzieży. „Narkotyki w kulturze młodzieży miejskiej”. Koncepcja i wyniki badań. http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl/wp-content/uploads/style_zycia_warszawa1.pdf (dostęp: 5.03.2018).
 18. Geertz, C. (2005). Zmącone gatunki. Nowa formuła myśli społecznej. W: C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej (tłum. D. Wolska). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. Glazer, B., Strauss, A. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.
 20. Gray, A. (2002). Research Practice for Cultural Sudies. Etnographic Methods and Lived Cultures. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications.
 21. Kłoskowska, A. (1980). Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: PWN.
 22. Kłoskowska, A. (1981). Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
 23. Krajewski, M. (2013). W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze. Kultura i Społeczeństwo, 1. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-58d0a83efa31-4027-807c-72bb0b1a16a7 (dostęp: 5.03.2018).
 24. Kroeber, A.L. (1973). Wartości jako przedmiot badania przyrodniczego. W: A.L. Kroeber, Istota kultury (s. 322–329). Warszawa: PWN.
 25. Leach, E. (2010). Kultura i komunikowanie, wyd. 2. Warszawa: PWN.
 26. Lévi-Strauss, C. (1970). Pojęcie struktury w etnologii. W: C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna (s. 365–417). Warszawa: PIW.
 27. Łotman, J., Minc, Z. (1991). Literatura i mitologia (tłum. B. Żyłko). Pamiętnik Literacki, LXXXII (1). http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1991-t82 n1/
  Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1991-t82-n1-s242-260/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1991-t82-n1-s242-260.pdf (dostęp: 5.03.2018)
 28. Łotman, J., Uspienski, B. (1975). O semiotycznym mechanizmie kultury. W: M.R. Mayenowa (red.). Semiotyka kultury. Warszawa: PIW.
 29. Malinowski, B. (2000). Kultura i jej przemiany, t. 9. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych (tłum. M. Bucholc). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Mauss, M. (1973). Szkic o darze. W: M. Mauss. Socjologia i antropologia (s. 211–302). Warszawa: PWN.
 32. Pietraszko, S. (1983). O przedmiocie teorii kultury. W: S. Pietraszko (red.), Przedmiot i funkcje teorii kultury (s. 117–140, 189–192). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 33. Sapir, E. (1978). Kultura. Język. Osobowość. Warszawa: PIW.
 34. Siciński, A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 15–32). Warszawa: PWN.
 35. Siciński, A. (2002). Styl życia. Kultura. Wybór. Warszawa: IFiS PAN.
 36. Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Czarna Owca.
 37. Tyszka, A. (1971). Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa: PWN.
 38. Znaniecki, F. (1971). Nauki o kulturze. Warszawa: PWN.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Fatyga B. (2017), Teoria żywej kultury: źródła i powody jej powstania, Kultura i Rozwój, nr 3 (4), s. 29-39.