PREKARIAT A „POKOLENIE Y” - ZJAWISKO PREKARYJNOŚCI MŁODYCH PRACOWNIKÓW
Precarity and ‘Generation Y’ – the Phenomenon of Precariousness of Young Workers

do pobrania/download

Magdalena Andrejczuk

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa
ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.2.3.04

SŁOWA KLUCZOWE

prekariat, prekaryjność, pokolenia, pokolenie Y, rynek pracy

KEYWORDS

precarity, precariousness, generation, Generation Y, labour market

STRESZCZENIE

Pokolenia to grupy społeczne, które oprócz metryki urodzenia łączą wspólne przeżycia i doświadczenia. „Pokolenie Y” według literatury przedmiotu obejmuje osoby urodzone od połowy lat 80. do końca lat 90. Autorka proponuje własną typologię pokoleń w polskim społeczeństwie, w którym „pokolenie Y” określa jako: „pokolenie UE”, „pokolenie reformy”, „pokolenie Erasmusa”. Artykuł wskazuje na uwarunkowania towarzyszące „pokoleniu Y”, jak również na sytuację tej generacji na rynku pracy. Głównym założeniem pracy jest konfrontacja postaw młodych ludzi ze zjawiskiem prekariatu. Prekaryjność, czyli doświadczanie niepewnej sytuacji zawodowej, jest bowiem właściwe reprezentantom „pokolenia Y”. Autorka na podstawie badań empirycznych podejmuje próbę wyodrębnienia strategii radzenia sobie z sytuacją prekaryjną wśród młodych, które grupuje w kategorie: próżni, zawieszenia oraz poczekalni.

ABSTRACT

Generations share common experiences. According to the literature of the subject, ‘Generation Y’ includes people born between the mid-1980s and the 1990s. The author proposes her own typology of generations in Polish society. She proposed to define ‘The Millennials’ as: ‘Generation of the EU’, ‘Generation of reform’ and ‘Generation Erasmus’. The article points to the conditions of the ‘Generation Y’ on the Polish labour market. The main aim of the present work is to confrontate attitudes of young people with the phenomenon of precariat. ‘The Millennials’ are suffering the precariousness. The author, based on empirical research, attempts to extract strategies for coping with the precarious situation among young people as: vacuum, motionless and waiting room.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5 (CD), 923–929.
 2. Bauman, Z. (2007). Płynne życie (tłum. T. Kunz). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (tłum. S. Cieśla). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Bednarska-Wnuk, I. (2012). Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y. W: Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 2: Problemy zarządczo-psychologiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 249, 86–94.
 5. Bell, D. (1975). Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego. Warszawa: Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu.
 6. Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci (tłum. M. Marody i in.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Deverson, J., Hamblett, Ch. (1965). Generation X. London: Tandem Books.
 8. Dörre, K., Castel, R. (red.) (2009). Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung: Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frankfurt am Main [u.a.]: Campus-Verlag.
 9. Fatyga, B. (1999). Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: ISNS UW.
 10. Fatyga, B. (2001). Pseudo-kultura i pseudo-tożsamość, czyli czego nie przewidziała Margaret Mead. W: B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.). Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży. Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży.
 11. Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 25–39.
 12. Gardawski, J. (1992). Robotnicy 1991. Świadomość ekonomiczna w czasach przełomu. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce.
 13. Gardawski, J. (1996). Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Friedrich Ebert Stiftung.
 14. Gardawski, J. (red.) (2009). Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. Garewicz, J. (1983). Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. Studia Socjologiczne, 1, 75–87.
 16. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (tłum. A. Szulżycka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Hardy, J. (2015). The Institutional, Structural and Agential Embeddedness of Precarity. Warsaw Forum of Economic Sociology, 6:1(11), 7–25.
 18. Hildebrandt-Wypych, D. (2009). Pokolenia młodzieży – próba konceptualizacji. Przegląd Pedagogiczny, 2(10), 105–124.
 19. Jabłonowska, L. (2014). Student oriented business education labour culture. W: A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach. Łódź: Politechnika Łódzka.
 20. Kłoskowska, A. (1987). Socjologia młodzieży. Przegląd koncepcji. Kultura i Społeczeństwo, 2.
 21. Kolasińska, E., Róg-Ilnicka, J., Mrozowicki, A. (red.) (2017). Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 22. Krasnodębski, Z. (2011). Koniec pokolenia Solidarności. W: J. Kloczkowski (red.), Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 23. Majka-Rostek, D. (2014). Pokolenie Y i jego wizerunki. W: P. Żuk, P. Żuk (red.), O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 24. Mannheim, K. (1992–1993). Problem Pokoleń. Colloquia Comunia, 1–12.
 25. Mrozowicki, A. (2016). Normalisation of Precariousness? Biographical Experiences of Young Workers in the Flexible Forms of Employment in Poland. Przegląd Socjologii Jakościowej, 12(2), 94–112 (www.przegladsocjologiijakosciowej.org).
 26. Pańków, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 27. Seemiller, C., Grace, M. (2016). Generation Z goes to college. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 28. Sowa, J. (2011). Prekariat – proletariat epoki globalizacji. W: J. Sokołowska (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
 29. Springer, F. (2015). 13 pięter. Warszawa: Wydawnictwo Czarne.
 30. Sroczyński, G. (2015). Równiej. Co właściwie zrobił Piketty? Rozmowa z Prof. Elżbietą Mączyńską. Gazeta Wyborcza, 6 czerwca.
 31. Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa, niebezpieczna klasa (tłum. K. Czarnecki i in.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Standing, G. (2015). Karta prekariatu (tłum. P. Juskowiak i in.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Strauss, W., Howe, N. (1991). Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: Harper Perennial.
 34. Strauss, W., Howe, N. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation. New York: Vintage Books.
 35. Striker, M. (2011). Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 223, 30–38.
 36. Szafraniec, K. (2003). Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna. W: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: Wyd. WAM i Komitetu Socjologii PAN.
 37. Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: KPRM.
 38. Szarfenberg, R. (2016). Prekarność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie (wersja 3.5, 03.01.16), http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf (dostęp: 10.04.2017).
 39. Szlendak, T. (2004). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 40. Świda-Ziemba, H. (1995). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: ISNS UW.
 41. Tönnie, F. (1988). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury (tłum. M. Łukasiewicz). Warszawa: PWN.
 42. Touraine, A. (2010). Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980–1981 (tłum. A. Krasiński). Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 43. Wrzesień, W. (2007). Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. Nauka, 3.
 44. Wrzesień, W. (2013). Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Netografia

 1. Badanie GFK, Clue PR. (2017). http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/report/pokolenie-henrykow--w-najnowszym-badaniu-gfk-i-clue-pr/ (dostęp: 16.04.2017).
  Badanie: Globalny raport: The 2017 Deloitte Millennial Survey (2017). https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/spadek-poczucia-bezpieczenstwa-wsrod-pokolenia-y-2017-millennial-survey.html (dostęp: 12.04.2017).
 2. Badanie: Pierwsze kroki na rynku pracy (2015). https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/pierwsze-kroki-na-rynku-pracy-2015.html (dostęp: 12.04.2017).
 3. Fry, R. (2016). Millennials overtake Baby Boomers as America’s largest generation. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/25/millennials-overtake-baby-boomers/ (dostęp: 1.04.2017).
 4. Główny Inspektor Pracy (2015). Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy – 2015, https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci/74654,sprawozdanie-glownego-inspektora-pracy-z-dzialalnosci-panstwowej-inspekcji-pracy-2015.html (dostęp: 7.04.2017).
 5. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-Y-1873216.html (dostęp: 7.05.2017).
 6. ttp://www.firma.egospodarka.pl/art/galeria/140420,Jak-stworzyc-ogloszenie-o-prace-ktore-przykuje-uwage-pokolenia-Y,2,47,1.html (dostęp: 7.05.2017).
 7. http://www.propertydesign.pl/design/185/hoffice_najnowszy_trend_wsrod_pokolenia_y,12316.html (dostęp: 7.05.2017).
 8. http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/korupcja-w-polsce-pokolenie-y-najczesciej-dopuszcza--sie-naduzyc,42947.html (dostęp: 7.05.2017).
 9. OECD. (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en (dostęp: 16.04.2017).
 10. Raport Rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/dla_mediow/Dane_liczbowe_programu_Mieszkanie_dla_Mlodych/MdM_II_Q_2015.pdf (dostęp: 7.05.2017).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Andrejczuk M. (2017), Prekariat a „Pokolenie Y” - zjawisko prekaryjności młodych pracowników, Kultura i Rozwój, nr 2 (3), s. 51-67.