WARTOŚĆ KULTURY W PERSPEKTYWIE POLITYKI PUBLICZNEJ
Cultural Value in Public Policy Perspective

do pobrania/download

Anna Świętochowska

badaczka niezależna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doi: 10.7366/KIR.2017.1.2.04

SŁOWA KLUCZOWE

wartość kultury, polityka kulturalna, teoria wartości kultury

KEYWORDS

cultural value, cultural policy, theory value of culture

STRESZCZENIE

Artykuł jest krytyczną prezentacją koncepcji teoretycznych wartości kultury istotnych z perspektywy polityk publicznych. W artykule autorka przedstawia zmianę, jaka się dokonała w postrzeganiu wartości kultury w ostatnich dziesięcioleciach, omawia metody zaczerpnięte z nauk ekonomicznych oraz złożone interpretacje wartości kultury.

ABSTRACT

This paper is a critical presentation of theoretical concepts of cultural values significant from the public policies’ perspective. The author indicates changes, which has been made in perceiving cultural values within the last few decades, discusses economics based methods and broad interpretations of cultural value.

LITERATURA / REFERENCES

 1. Bachtler, J. (2008). Ewaluacja regionalnej polityki w Europie: Kultura, Zaangażowanie i Potencjał. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych (s. 60–83). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 2. Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora SA.
 3. Belfiore, E. (2006). The unacknowledged legacy. International Journal of Cultural Policy, 12 (2), 229–244.
 4. Dąb-Kalinowska, B. (1984). Mecenat czy sterowanie sztuką. W: E. Karwowska, A. Marczak-Krupa (red.), Mecenas. Kolekcjoner. Odbiorca. Warszawa: PWN.
 5. Dmitruk, K.M. (1999). Wokół teorii i historii mecenatu. W: J. Kostecki (red.), Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce (s. 11–33). Warszawa: Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Biblioteka Narodowa.
 6. Eagleton, T. (2012). Po co nam kultura (tłum. A. Górny). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 7. ERICarts (1999). Essen Declaration: Ten Axioms for the Culture Industries in Europe, EU Presidency Conference: Culture Industries in Europe – A Comparison of Development Concepts, Essen. Pobrane z: http://www.ericarts.org/web/files/134/en/culture_industries_essen_declaration.pdf (dostęp: 20.12.2011).
 8. Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej (tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 9. Gadacz, T. (2010). Kultura a odpowiedzialność. W: Zarządzanie kulturą. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Katedra Zarządzania Kulturą.
 10. Górniak, J., Keler, K. (2008). Rola systemów wskaźników w ewaluacji. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych (109–128). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 11. Hammond, J.S., Keeney, R.L., Raiffa, H. (2005). Równe zamiany (even swaps) – metoda racjonalnego osiągania kompromisu. W: Podejmowanie decyzji (s. 29–54) (tłum. A. Ossowska, T. Rzychoń, M. Witkowska) [Harvard Business Review on Decision Making.]. Gliwice: Helion.
 12. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Hausner, J. i in. (red.) (2016). Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków. Warszawa–Kraków: Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 14. Hewison, R. (2006). Not a Sideshow: Leadership and Cultural Value. Demos. Pobrane z: http://www.demos.co.uk/publications/notasideshow (dostęp: 22.04.2011).
 15. Holcombe, R.G. (1997). A Theory of the Theory of Public Goods. Review of Austrian Economics, 10 (1), 1–22. Pobrane z: http://mises.org/Journals/rae/pdf/R101_1.PDF (dostęp: 8.08.2011).
 16. Holden, J. (2004). Capturing Cultural Value. How culture has become a tool of government policy. Demos. Pobrane z: http://www.demos.co.uk/files/CapturingCulturalValue.pdf (dostęp: 11.04.2011).
 17. Holden, J. (2006). Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why culture needs a democratic mandate. Demos, London. Pobrane z: http://www.demos.co.uk/publications/culturallegitimacy (dostęp: 11.04.2011).
 18. Holden, J. (2008). Democratic culture. Demos, London. Pobrane z: http://www.demos.co.uk/publications/democraticculture (dostęp: 15.01.2012).
 19. Holden, J. (2015). The Ecology of Culture. Arts and Humanities Research Council. Pobrane z: http://www.ahrc.ac.uk/documents/project-reports-and-reviews/the-ecology-of-culture/ (dostęp: 20.09.2015)
 20. Ilczuk, D. (2012). Ekonomika kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Jones, L.R., Thompson, F., Zumeta, W. (2001). Public management for the new millennium: Developing relevant and integrated professional curricula? International Public Management Review, 2 (2). Pobrane z: http://www3.imp.unisg.ch/org/idt/ipmr.nsf/ac4c1079924cf935c1.256c76004ba1a6/db189af5f8fedcbbc1256c76004e568a/$FILE/IPMR_2_2_PM_in_New_Millenium.pdf (dostęp: 1.03.2013).
 22. Karolak, C., Kunicki, W., Orłowski, H. (2006). Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Klamer, A. (1996). The Value of Culture. On the Relationship between Economics and Arts. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 24. Kłosowski, W. (red.) (2011). Kierunek KULTURA. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
 25. Last, A., Wetzel, H. (2011). Baumol’s cost disease, efficiency, and productivity in the performing arts: An analysis of german public theaters. Journal of Cultural Economics, 35, 185–201.
 26. Lewis, J., Miller, T. (2003). Critical Cultural Policy Studies. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 27. McGuigan, J. (1996). Culture and the Public Sphere. London: Routledge.
 28. Menger, P.M. (2010), Cultural Policies in Europe. From a State to a City-Centered Perspective on Cultural Generativity. National Graduate Institute for Policy Studies. Pobrane z: http://www3.grips.ac.jp/~pinc/data/10-28.pdf (dostęp: 22.12.2011).
 29. Moore, M.H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 30. Mulcahy, K.V. (2006). Cultural policy: Definitions and theoretical approaches. The Journal of Arts Management, Law, And Society, 35 (4), 319–330.
 31. Namyślak, B. (2013). Zróżnicowanie poziomu rozwoju sektora kultury w miastach wojewódzkich w Polsce. Prace Geograficzne, 134, 101–120.
 32. O’Brien, D. (2010). Measuring the value of culture: A report to the Department for Culture Media and Sport. DCMS, London. Pobrane z: http://www.culture.gov.uk/publications/7660.aspx (dostęp: 3.03.2011).
 33. Olejniczak, K. (2008). Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Le dzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych (s. 17–43). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 34. Poprawski, M. (2013). Zastosowanie teorii wartości kultury Johna Holdena w polskich miastach. W: A. Świętochowska, D. Mider, M. Poprawski, Diagnoza sektora kultury w perspektywie miejskiej na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy w oparciu o teorię wartości kultury Johna Holdena. Raport podsumowujący (s. 191–208). Białystok: Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie.
 35. Rottenberg, A. (2005). Sztuka w Polsce 1945–2005. Warszawa: Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor.
 36. Samuelson, P. (1954). The pure theory of public expenditure. Review of Economics and Statistics, 36. Pobrane z: http://www.ses.unam.mx/docencia/2007II/Lecturas/Mod3_Samuelson.pdf (dostęp: 8.08.2011).
 37. Sanetra-Szeliga, J. (2013). Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój (s. 413–434). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 38. Snowball, J.D. (2011). Cultural value. W: R. Towse (red.), A Handbook of Cultural Economics (s. 172–176). Cheltenham: Edward Elgar. Pobrane z: https://books.google.pl/books/about/A_Handbook_of_Cultural_Economics.html?id=eyXQbYAXCBQC&redir_esc=y (dostęp: 16.12.2011).
 39. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego (tłum. R. Rapacki i in.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Surdej, A. (2008). Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji (s. 109–126). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 41. Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 42. Throsby, D. (2003). Determining the value of cultural goods: How much (or how little) does contingent valuation tell us? Journal of Cultural Economics, 27, 275–285.
 43. Throsby, D. (2006). The value of cultural heritage: what can economics tell us? W: K. Clark (red.), Capturing the Public Value of Heritage. The Proceedings of the London Conference, English Heritage. Pobrane z: http://www.helm.org.uk/upload/pdf/Public-Value.pdf (dostęp: 4.09.2012).
 44. Throsby, D. (2010). Ekonomia i kultura (tłum. O. Siara). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 45. Towse, R. (2011). Ekonomia kultury. Kompendium (tłum. H. Dębowski, K.L. Pogorzelski, Ł.M. Skrok). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 46. Zybała, A. (2012), Polityki publiczne. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Świętochowska A. (2017), Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej, Kultura i Rozwój, nr 1 (2), s. 61-72.